باریج اسانس

باریج اسانس

باریج اسانس-قطره ضدجوش -15م

باریج اسانس-قطره ضدجوش -15م

7,848 تومان

گیاه باریجه دارای اثرات آنتی میکروبیال و ضدقارچ است. بر اساس نتایج مطالعه در حیوانات آزمایشگاهی، گیاه اسطوخدوس دارای اثرات ضد التهاب و ضد درد است. کد وزارت بهداشت : 40/10303

مطالعه بیشتر