فاسکا

فاسکا

فاسکا-شیرخشک بیومیل ای آر-400 گرم

فاسکا-شیرخشک بیومیل ای آر-400 گرم

29,000 تومان

درصورتیکه شیرخوار شما بنا به تشخیص پزشک ، به علت مشکل بازگشت محتویات معده به مری، مجبور به استفاده از شیرخشک مخصوص باشد،بیومیل ای آر می تواند جایگزین تغذیه شیرخوار گردد.کد وزارت بهداشت : 2799882371264867

مطالعه بیشتر