هلث اید

هلث اید

هلث اید-قرص لوتئین-30ع

هلث اید-قرص لوتئین-30ع

1,256 تومان

مکمل لوتئین حاوی 20 میلی گرم لوتئین خالص می باشد. لوتئین یکی از مهم ترین کاروتنوئید های طبیعی است و به عنوان رنگدانه اصلی ماکولا در شبکیه چشم متمرکز می باشد و با کاهش شدت تابش نور آبی و حفاظت از چشم در برابر اثرات مخرب رادیکال های آزاد، با عث افزایش عملکرد بصری و تقویت چشم های می شود. همچنین لوتئین به رشد و عملکرد مغز نیز کمک می کند.کد وزارت بهداشت : 16832000304031569200

مطالعه بیشتر