هلث اید

هلث اید

هلث اید-قرص لیورکر-۶۰ ع

هلث اید-قرص لیورکر-۶۰ ع

119,580 تومان

کارهای اصلی کبد عبارت‌اند از: متابولیسم کربوهیدرات، پروتئین و چربی- ذخیره و فعال کردن ویتامین‌ها و مواد معدنی- تبدیل آمونیاک به اوره- متابولیسم استروئیدها- عمل کردن به‌عنوان یک صافی؛برای محافظت در برابر سیل مواد مضری که به‌ خون سرازیر می‌شوند.کد وزارت بهداشت : 301009045093

مطالعه بیشتر