ماسل گلد Muscle Gold

ماسل گلد Muscle Gold

ماسل گلد-آمینو 6000-240 عددی

ماسل گلد-آمینو 6000-240 عددی

275,040 تومان

آمینو 6000 ماسل گلد یک مکمل مناسب جهت کمک به تامین نیازمندی پروتئین غذا، بهبود ساخت عضلات و کاهش تجزیه عضلات است. کد وزارت بهداشت: 2370401111191952241

مطالعه بیشتر