سسدرما

سسدرما

سسدرما-تونر پوست چرب سنسی سس سبوم

سسدرما-تونر پوست چرب سنسی سس سبوم

98,800 تومان

استفاده از لیپوزوم های فیتواسفنگوزین. سولفات مس وروی، آزیلوگلایسین، جینکوبیلوبا و کمپلکس تنظیم کننده چربی موجود در این محصول به آن قدرت تنظیم ترشح غدد چربی و ترمیم پوست چرب را می دهد. کد وزارت بهداشت : 6232833055325791

مطالعه بیشتر