تجهیزات قند خون

تجهیزات قند خون

اکیو چک پرفورما-دستگاه تست قند خون

اکیو چک پرفورما-دستگاه تست قند خون

142,000 تومان

سیستم اکیوچک پرفورما می تواند تغیرات دامنه هماتوکریت از 10 تا 70 درصد را تشخیص دهد و خود را با آن تطبیق دهد.همچنین این دستگاه می تواند گلوکز انواع خون شامل خون مویرگی،وریدی و سرخرگی را اندازه گیری کند

مطالعه بیشتر