دهانشویه

دهانشویه

خرمان-قطره دنتول-2م

خرمان-قطره دنتول-2م

6,540 تومان

جهت استفاده ابتدا با سوزن درب مظروف را سوراخ نمایید، سپس مقدار مناسبی پنبه را به دنتول آغشته نموده و آن را به کمک زائده زرد رنگ موجود در بسته در حفره ناشی از پوسیدگی فرو کنید.

مطالعه بیشتر