دهانشویه

دهانشویه

پورسینا-قطره پرسیکا-30م

پورسینا-قطره پرسیکا-30م

15,000 تومان

عصاره اتانولی بومادران به دلیل داشتن ترکیبات سزکویی ترپن لاکتون (آزولن) دارای اثرات ضد باکتریایی ( نظیر : استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیلوس سابتلیس و ... ) می باشد .

مطالعه بیشتر