سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * اختلالات خواب

سایر مکمل های تقویتی-رژیمی * اختلالات خواب

یورو ویتال-کپسول ویتامین ب کمپلکس-۶۰ ع

یورو ویتال-کپسول ویتامین ب کمپلکس-۶۰ ع

118,020 تومان

ویتامینهای گروه B دسته ای ازویتامینهای محلول در آب می باشند که دارای ویژگی های مشترک بوده، به همین دلیل تحت عنوان یکسان ب-کمپلکس تقسیم بندی می شوند.کد وزارت بهداشت : ۱۲۲۸۲۳۲۸۱۷

مطالعه بیشتر