فراورده گیاهی آقایان قوای باروری

فراورده گیاهی آقایان قوای باروری

گل دارو-قرص آفرودیت-30ع

گل دارو-قرص آفرودیت-30ع

53,010 تومان

تمایلات جنسی را افزایش داده و انزال های زودرس و ناقص پیشگیری نموده و موجب ظهور یک عمل جنسی رضایت بخش می شود. مطالعات بالینی متعدد نشان داده است که ساپونین های موجود در خارخاسک موجب افزایش تعداد اسپرم شده و می تواند در بیمارانی که به علت کمبود اسپرم دچار درجاتی از عقیمی هستند موثر واقع شود.

مطالعه بیشتر