فراورده گیاهی قلب و عروق تصلب شرائین

فراورده گیاهی قلب و عروق تصلب شرائین

گل دارو-کرم ونوگل-30گ

گل دارو-کرم ونوگل-30گ

16,600 تومان

مهمترین ماده موثره شاه بلوط هندی ۶% -۳% کمپلکسی از ساپونین های تری پنی است که جمعاً بنام آئسین Aescin نامیده می شود. که جهت درمان واریس سطحی و عمیق وریدی ، ادم پاها ، فلبیت و برطرف کردن درد و حس سنگینی وریدهای ساق پا و هموروئید موثر می باشد. کد وزارت بهداشت : 1228055492

مطالعه بیشتر