فراورده های گیاهی تقویتی مادر

فراورده های گیاهی تقویتی مادر

چوآفارم-ویال بایوتن رویال ژلی-10ع

چوآفارم-ویال بایوتن رویال ژلی-10ع

23,333 تومان

خواص فیزیکی ژل رویال: ژل رویال ماده ایست ژلاتینی سفید مایل به زرد روشن،کلوئیدی و چسبناک با بوی خاص که هنگام حل شدن کمی کف تولید می کند وPH  آن اسیدی می باشد.

مطالعه بیشتر