سایر فرورده های گیاهی قارچ، ویروس، باکتری، انگل، کرم