فراورده گیاهی تنظیم وزن

فراورده گیاهی تنظیم وزن

کارن-کپسول کربوفایت -120ع

کارن-کپسول کربوفایت -120ع

140,760 تومان

مطالعات نشان می دهند که رژیم های غذایی محدود از اسید های چرب اشباع لزوما کاهش وزن ایجاد نمی کنند. اخیرا کاهش کربوهیدرات خصوصا کربوهیدرات های تصفیه شده به عنوان رویکرد جدید تغذیه ای به منظور کاهش وزن و کاهش خطر بروز بیماری های مرتبط با چاقی، مطرح شده است.

مطالعه بیشتر