فراورده گیاهی دهان و دندان آفت و آبسه

فراورده گیاهی دهان و دندان آفت و آبسه

خرمان-قطره دنتول-2م

خرمان-قطره دنتول-2م

10,000 تومان

جهت استفاده ابتدا با سوزن درب مظروف را سوراخ نمایید، سپس مقدار مناسبی پنبه را به دنتول آغشته نموده و آن را به کمک زائده زرد رنگ موجود در بسته در حفره ناشی از پوسیدگی فرو کنید.

مطالعه بیشتر