فراورده گیاهی دهان و دندان دهانشویه

فراورده گیاهی دهان و دندان دهانشویه

اهورادارو-محلول دهانی ریوکس -10م

اهورادارو-محلول دهانی ریوکس -10م

9,100 تومان

درمان آفت دهانی و لثه چرکی، بهبود التهاب لثه هنگام رویش دندان دائمی

مطالعه بیشتر