فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد سرفه

فراورده گیاهی سرماخوردگی و تنفس ضد سرفه

گل دارو-شربت  توسیان اطفال-60م

گل دارو-شربت توسیان اطفال-60م

20,000 تومان

اثر ضد سرفه، خلط آور و ضد اسپاسم از مهمترين آثار فارماکولوژيک آويشن بحساب می آيد . اين آثار را به اسانسهای فرار (مانند تيمول و کارواکرول) نسبت میدهند. اسانسهای فرار در گياه آويشن، اثر ضد اسپاسم روی نسوج ريوی انسان دارد. مصرف آويشن و يا عصاره آن در درمان برونشيت، سياه سرفه والتهاب مجاری تنفسی توسط مقامات بهداشتی در کشور آلمان مورد‌تاييد قرار گرفته است .

مطالعه بیشتر