فراورده گیاهی سرما خوردگی و تنفس

فراورده گیاهی سرما خوردگی و تنفس

گل دارو-قرص فيتوكلد-۳۰ ع

گل دارو-قرص فيتوكلد-۳۰ ع

357 تومان

اثر ضدویروسی عصاره هیدروالکلی این گیاه در شرایط آزمایشگاهی علیه ویروس سرماخوردگی به اثبات رسیده است. اخیراً در یک مطالعه بالینی نشان داده شده که این گیاه دارای اثر پیشگیری کننده و درمان کننده عفونت ها می باشد گیاه اقطی خاصیت ضدویروس سرماخوردگی و آبریزش بینی دارد و در درمان سینوزیت ها نیز موثر است.

مطالعه بیشتر