فراورده گیاهی سیستم گوارشی تهوع

فراورده گیاهی سیستم گوارشی تهوع

زیست تخمیر=ویتالاکت-30 عدد

زیست تخمیر=ویتالاکت-30 عدد

48,000 تومان

"پروبیوتیک ها" باکتری های سودمند دستگاه گوارش هستند که با بازسازی فلور میکروبی دستگاه گوارش اثرات محافظتی متعددی را در بدن اعمال می کنند و سبب پیشگیری و بهبود این مشکلات می گردند.کد وزارت بهداشت : 70029005210001

مطالعه بیشتر