فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

رازک-شربت فیژان-120م

رازک-شربت فیژان-120م

9,500 تومان

شربت فیژان باعث افزایش حرکـات پرستالتیک روده و کاهش جذب آب و الکترولیت می شود . همچنین ترشح مایعات در روده بزرگ را از طریق تحریک ترشح فعال کلراید افزایش می دهد .

مطالعه بیشتر