فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

فراورده گیاهی سیستم گوارشی ملین مسهل

گل دارو-قرص سنالین-30ع

گل دارو-قرص سنالین-30ع

27,000 تومان

اثر ملین داروهای محتوی آنتراکینون برای سالهای زیادی است که بخوبی شناخته شده است. به نظر می رسد که گلیکوزیدهای آنتراکینون در دستگاه گوارش جذب شده و آگلیکونهای آزاد شده در حین متابولیسم و ترشح به روده بزرگ منجر به تحریک افزایش حرکات پریستالتیک روده می شود. قرص ملین سنالین گل دارو موجب درمان یبوست های غیر انسدادی و مزمن می شود.

مطالعه بیشتر