فراورده گیاهی سیستم گوارشی کبد

فراورده گیاهی سیستم گوارشی کبد

گل دارو-قرص ليورگل- ۱۴۰ م

گل دارو-قرص ليورگل- ۱۴۰ م

47,010 تومان

سیلیمارین مجموعه ترکیبات پلی فنلی گیاه خارمریم می باشد. استفاده از این گیاه جهت مشکلات کبدی تاریخچه ای طولانی دارد که در حال حاضر با مطالعات گسترده، این اثرات به اثبات رسیده اند. سیلیمارین به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و مستقیم عمل نموده و رادیکال های آزاد سمی را از بین می برد. کد وزارت بهداشت : 1718508693792799

مطالعه بیشتر