فراورده گیاهی سیستم گوارشی کبد

فراورده گیاهی سیستم گوارشی کبد

بهارپایا-کپسول لیورفید نیو-30ع

بهارپایا-کپسول لیورفید نیو-30ع

36,960 تومان

از آنجائیکه رادیکال های آزاد در پراکسیداسیون لیپیدها در انواع مسمومیت های کبدی دخیل هستند، اثر ضداکسیداسیون بسیار قوی سیلیمارین و سیلیبین ممکن است اثر حفاظتی آن ها را در مقابل عوامل سمی گوناگون روی کبد توجیه نماید.کد وزارت بهداشت : 1219036036233251

مطالعه بیشتر