فراورده گیاهی سیستم گوارشی کلیه و مجاری ادرار

فراورده گیاهی سیستم گوارشی کلیه و مجاری ادرار

گل دارو-قطره سنكل-30م

گل دارو-قطره سنكل-30م

24,000 تومان

اثر ضد میکروبی قطره سنکل بیشتر مربوط به اسانس های فرار بخصوص انتول و فن کون می باشد. روی هم رفته مواد موثره موجود در قطره سنکل به طور شدیدی اثر ضدکلینرژیک داشته و به طور سینرژیستیک قادر هستند که درد و اسپاسم بیمار مبتلا به سنگ کلیه را برطرف سازند.

مطالعه بیشتر