مچ بند ارتوپدی

مچ بند ارتوپدی

توان تن-مچ بند آتلدار نئوپرن با آتل شست (دوطرفه ) XL

توان تن-مچ بند آتلدار نئوپرن با آتل شست (دوطرفه ) XL

60,000 تومان

جهت ثابت نگهداشتن شست و مچ دست بوسیله آتل سخت در کف و پشت دست و آتل آلومینیومی برای ساپورت شست

مطالعه بیشتر