کیسه کلستومی-ایلئوستومی

کیسه کلستومی-ایلئوستومی

هالیستر-کیسه کلستومی ایلئوستومی دو تکه/ته باز/فیلتردار/مات/حلقه 70 میلیمتر کد 27760

هالیستر-کیسه کلستومی ایلئوستومی دو تکه/ته باز/فیلتردار/مات/حلقه 70 میلیمتر کد 27760

23,000 تومان

در سیستم دو تکه، چسب پایه (Skin Barrier) از کیسه (Pouch) جدا می باشد و به صورت دو قطعه جدا از هم ارائه می شوند و سپس توسط بیمار بروی هم وصل شده و بروی بدن قرار می گیرند. این دو تکه توسط یک حلقه انعطاف پذیر بنام فلنج (Flange) بهم متصل شده و یک اتصال قابل اطمینان و ایمن برای بیمار ایجاد مینماید.

مطالعه بیشتر