بتا-آلانین Beta-Alanine

بتا-آلانین Beta-Alanine

سایتک نوتریشن-بتا آلانین-150 عددی

سایتک نوتریشن-بتا آلانین-150 عددی

77,250,000 تومان

بتا آلانین آمینو اسید کمتر شناخته شده، دارای تاثیرات مثبتی بر تاخیر خستگی و بهبود عملکرد در طی تمرینات و مسابقات شدید و کوتاه مدت است. کد وزارت بهداشت: 2280200041800641891

مطالعه بیشتر