گلوتامین Glutamine

گلوتامین Glutamine

زدکانزپت-گلوتامین-300 گرمی

زدکانزپت-گلوتامین-300 گرمی

294,000 تومان

گلوتامین از جمله اسید های آمینه نیمه ضروری قرار دارد. درواقع، در شرایط عادی بدن قادر به تولید میزان کافی گلوتامین خواهد بود اما در شرایط خاص مانند استرس زیاد در اثر تمرین شدید بدن توانایی تولید میزان کافی آن را نخواهد داشت. و تبدیل به اسید آمینه ضروری می­گردد که باید به صورت اگزوژن وارد بدن شود. کد وزارت بهداشت:18124048070811077177

مطالعه بیشتر